Obchodní podmínky

 Obchodní podmínky provozovatele internetových stránek www.realitniinvestori.cz
 
I. Všeobecné informace
1.         Tyto obchodní podmínky platí pro prodej jakýchkoliv produktů a služeb prostřednictvím internetových stránek www.realitniinvestori.cz a www.investicniseminar.cz od provozovatele těchto internetových stránek (dále jen „Provozovatel“) od 11. 6. 2019 (dále jen „Obchodní podmínky“).
2.         Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Provozovatele, kterým je obchodní společnost Martin Tesarek Real Estate s.r.o., IČO 07434120, se sídlem Služská 39, 250 63 Mratín, korespondenční adresa Novákových 2381/32a, 180 00 Praha 8-Libeň, spisová značka C 300933 vedená u Městského soudu v Praze, a kupujícího.
3.         Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené Obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
4.         Kontaktní údaje Provozovatele jsou následující:
a.         telefonní kontakt: +420 776 252 777,
b.         emailová adresa: podpora@martintesarek.cz
5.         Provozovatel nabízí především nikoliv však výlučně tyto produkty a služby: osobní konzultace (dále jen „Konzultace“), živý investiční seminář (dále jen „Seminář“), videozáznam z investičního semináře (dále jen „Videozáznam“), ebook (dále jen „Ebook“), audiobook (dále jen „Audiobook“), návod „Na co si dát pozor před nákupem stavebního pozemku“ (dále jen „Návod“) a investiční videokurz(dále jen „Videokurz“), souhrnně také jen „produkty a služby“.
6.         Kupujícím se rozumí osoba, která si od Provozovatele objedná jakýkoliv produkt či službu (dále jen „Kupující“). Kupující může být jak spotřebitel, tak i podnikatel.
7.         Konzultací se rozumí pro účely Obchodních podmínek personalizované fyzické setkání či telefonická konzultace s Martinem Tesárkem, společníkem Provozovatel, v délce trvání dle dohody s tématem určeným Kupujícím.
8.         Seminářem se rozumí pro účely Obchodních podmínek investiční seminář nabízený prostřednictvím internetových stránek www.investicniseminar.cz.
9.         Videozáznamem se rozumí pro účely Obchodních podmínek videozáznam nabízený prostřednictvím internetových stránek www.investicniseminar.cz/prihlaska-videozaznam/. Videozáznam je zvukově-obrazovým záznamem Semináře a skládá se z 10 bloků, stejně jako samotný Seminář.
10.      Ebookem se rozumí pro účely Obchodních podmínek elektronická kniha s názvem „Jak se stát milionářem za minimum práce, aneb 16 logických důvodů proč investovat do nemovitostí“, jejímž autorem je Martin Tesárek, a kterou je možné objednat na internetových stránkách www.realitniinvestori.cz/uvod/registrace/.
11.      Audiobookem se rozumí pro účely Obchodních podmínek audionahrávka celého Ebooku ve formátu MP3.
12.      Návodem se rozumí pro účely Obchodních podmínek návod zaměřený na tipy ohledně stavebních pozemků, bytových jednotek či domů, který lze objednat na internetových stránkách www.realitniinvestori.cz/checklisty/na-co-si-dat-pozor-pri-koupi-stavebniho-pozemku. Návod obsahuje 43 tipů a skládá se z 18 stran.
13.      Videokurzem se rozumí pro účely Obchodních podmínek vzdělávací kurz týkající se investování do nemovitostí, který je možné zakoupit prostřednictvím internetových stránek www.realitniinvestori.cz/videokurz. Videokurz zahrnuje 12 samostatných lekcí, 8 bonusových materiálů a 0,5 hodiny osobní konzultace s Martinem Tesárkem.
 
II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
1.         Produkty a služby lze objednat prostřednictvím registračních formulářů umístěných na jednotlivých výše uvedených stránkách či lze učinit objednávku rovněž pomocí e-mailu na kontaktní údaje Provozovatele (dále jen „objednávka“). Zaslaná objednávka je závazná.
2.         V případě Konzultace a Semináře jsou Objednávky evidovány v pořadí, ve kterém byly doručeny, a to až do úplného obsazení kapacity Semináře či časových kapacit Martina Tesárka ve věci Konzultace.
3.         Po odeslání objednávky bude Kupujícímu zaslán potvrzující e-mail shrnující podstatné náležitosti objednávky jako je místo a čas konání Konzultace či Semináře, úplný program Semináře, způsob úhrady ceny za příslušný produkt či službu a zálohová faktura.
4.         Po uhrazení ceny za příslušný produkt či službu obdrží Kupující e-mail potvrzující provedenou platbu a daňový doklad.
5.         Seminář se uskuteční pouze v případě, že se na něj přihlásí dostatečný počet účastníků. V případě překročení kapacity Semináře nebo nedostatečného počtu přihlášených je oprávněn Provozovatel Seminář zrušit nebo nabídnout náhradní termín.
6.         Cena účasti na Semináři zahrnuje přístup na Seminář, videozáznam ze Semináře v případě rozšířené varianty, občerstvení, přednastavenou excelovou tabulku realitního investora, členství v uzavřené Facebook skupině, prezentaci v PDF, 58 bodový check-list správně vyhodnocené realitní investice.
7.         Provozovatel si vyhrazuje právo na případnou změnu programu, místa konání či zrušení Semináře či Konzultace. O všech změnách bude Kupující informován písemně, telefonicky či prostřednictvím e-mailu. V takovém případě je Provozovatel povinen po oznámení o zrušení Semináře či Konzultace zaslat bez zbytečného odkladu Kupujícímu celou cenu uhrazenou za účast na Semináři či ceny Konzultace na jeho bankovní účet za předpokladu, že byla Kupujícím již uhrazena.
8.         Kupující bere na vědomí, že Provozovatel může v průběhu Semináře pořizovat celkový či částečný zvukový a/nebo obrazový záznam, záznamy archivovat po přiměřenou dobu a dále je využívat k marketingovým účelům. Kupující je oprávněn kdykoliv odmítnout zveřejnění těch částí záznamu, na kterých by byl zachycen, a to upozorněním Provozovatele.
9.         Kupující bere na vědomí, že na Semináři je zakázáno pořizovat jakékoli zvukové či zvukově obrazové záznamy samotným Kupujícím vyjma zvukově obrazových či obrazových záznamů v rozsahu nejvýše 3 (slovy: tří) minut. Pořizování obrazových záznamů je povoleno.
10.      Informace o produktech a službách uváděné Provozovatelem na příslušných internetových stránkách jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Cena za jakýkoliv produkt či službu je vždy prezentována včetně všech daní a poplatků. Cenu za Videokurz je možné uhradit rovněž pomocí 3 splátek.
11.      Provozovatel přijímá platby za produkty a služby bankovním převodem, platebními kartami a prostřednictvím platební brány GoPay. Provozovatel nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby za jakýkoliv produkt či službu.
 
III. Stornovací podmínky a změna v osobě Kupujícího
1.         Objednávku lze stornovat před jejím uhrazením bez jakéhokoliv poplatku. Pokud již Kupující objednávku uhradil a zároveň zbývá více než 30 dní do Semináře či Konzultace, činí poplatek za písemné zrušení objednávky 50 % ceny účasti na Semináři či ceny Konzultace. Písemné zrušení objednávky méně než 30 dní před konáním Semináře či Konzultace podléhá poplatku ve výši 100 % ceny účasti na Semináři či ceny Konzultace. Stornování objednávky musí být provedeno vždy písemně na emailovou adresu info@realitniinvestori.cz.
2.         V případě Videozáznamu, Ebooku a Audiobooku není možné po uhrazení odstoupit od kupní smlouvy, neboť produkt je vždy automatizovaně ihned po provedení platby odeslán na příslušný e-mail Kupujícího.
3.         V případě Návodu a Videokurzu je možné odstoupit od smlouvy do 30 dní po uhrazení Návodu či Videokurzu.
4.         Kupující je oprávněn alespoň 7 (slovy: sedm) dní před Seminářem písemně na e-mailovou adresu info@realitniinvestori.cz ohlásit změnu v osobě Kupujícího.
 
IV. Ochrana osobních údajů
5.         Kupující souhlasí s tím, aby jím poskytnuté osobní údaje byly Provozovatelem zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a dalšími souvisejícími předpisy za účelem plnění předmětu smlouvy mezi Provozovatelem a Kupujícím.
6.         Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm Provozovatel eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich dalším zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
7.         Provozovatel se zavazuje osobní údaje Kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než subjektům nezbytným pro plnění předmětu smlouvy mezi Provozovatelem a Kupujícím.
8.         Ochrana osobních údajů se řídí Zásadami zpracování osobních údajů, které jsou dostupné ke stažení v oblasti patičky internetových stránek www.realitniinvestori.cz a www.investicniseminar.cz.
 
V. Odpovědnost Provozovatele
Kupující bere objednáním jakéhokoliv produktu či služby na vědomí, že investování vždy zahrnuje jistou míru rizika, že dojde ke snížení vstupní investice. Provozovatel proto neodpovídá za jakékoliv ztráty na majetku či jakoukoliv újmu, která bude způsobena Kupujícímu jako následek informací, které mu Provozovatel poskytl.
 
VI. Řešení sporů
1.         Vzájemné spory mezi Provozovatelem a Kupujícím řeší obecné soudy.
2.         Provozovatel informuje Kupujícího, který vystupuje ve vztahu k Provozovateli jako spotřebitel, o možnosti řešení případného sporu mimosoudním způsobem. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Nové Město, na kterou má Kupující, vystupující jako spotřebitel, právo se kdykoliv obrátit.
3.         Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, vykonává Česká obchodní inspekce, další informace jsou k dispozici na internetových stránkách www.coi.cz.
4.         Kupující byl před uskutečněním objednávky dostatečným způsobem řádně a včas upozorněn na tyto Obchodní podmínky a potvrzuje, že se s nimi seznámil a souhlasí s nimi.