Ochrana osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů obchodní společnosti Martin Tesarek Real Estate s.r.o.     
    
Cílem těchto Zásad zpracování osobních údajů pro zákazníky a obchodní partnery obchodní společnosti Martin Tesarek Real Estate s.r.o., se sídlem Služská 39, 250 63 Mratín, IČO 07434120, DIČ CZ 07434120, spisová značka C 300933 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „Zásady“ a „Správce“) je poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje Správce zpracovává o fyzických osobách při poskytování služeb,při návštěvách internetových stránek provozovaných Správcem,kontaktech s potenciálními zákazníky a v rámci své činnosti, k jakým účelům a jak dlouho Správce tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpracovává, komu a z jakého důvodu je může předat, a rovněž informovat o tom, jaká práva fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží.
Tyto Zásady se týkají zpracování osobních údajů zákazníků Správce a přiměřeně i jejich zástupců či kontaktních osob, uživatelů služeb Správce, zájemců o služby Správce,návštěvníků internetových stránek provozovaných Správcem, a to vždy v rozsahu osobních údajů odpovídajícím jejich postavení vůči Správci.
Tyto Zásady jsou účinné od 5. 9. 2018 a jsou vydány v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („nařízení“ nebo „GDPR“) za účelem zajištění informační povinnosti Správce dle čl. 13 GDPR.
Správce je možné konktaktovat na adrese jeho sídla nebo na následujících kontaktních údajích: emailová adresa: info@realitniinvestori.cz, telefonický kontakt: 776 252 777.
 
Základní pojmy a informace
Osobní údaj
Osobním údajem je každá informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjektu údajů). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor (jméno, příjmení, číslo, síťový identifikátor) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
Zvláštní kategorie osobních údajů
Jedná se o takový osobní údaj, který subjekt údajů sám o sobě může poškodit ve společnosti, v zaměstnání, ve škole či může zapříčinit diskriminaci. Takový osobní údaj vypovídá obvykle o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, případně dochází ke zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby.
Subjekt údajů
Subjektem údajů je fyzická osoba, jíž se osobní údaje týkají, a kterou je možné dle osobního údaje identifikovat nebo která je identifikovatelná.
Správce osobních údajů
Správcem je fyzická nebo právnická osoba, která určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů a za zpracování primárně odpovídá. Není-li v těchto zásadách nebo podmínkách konkrétní služby uvedeno jinak, platí, že správcem osobních údajů je Správce.
Zpracovatel osobních údajů
Zpracovatelem je fyzická nebo právnická osoba, která na základě pokynů Správce zpracovává pro Správce osobní údaje.
Zpracování osobních údajů
Zpracování je jakákoli operace nebo soubor operací, která je prováděna s osobními údaji nebo soubory osobních údajů pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo jejich zničení.
 
A. Kategorie osobních údajů
Osobním údajem je jakákoli informace, která se vztahuje k fyzické osobě, kterou je Správce schopen identifikovat. V souvislosti s poskytováním služeb může ze strany Správce dojít ke zpracování následujících kategorií osobních údajů.
 
1. Základní osobní identifikační údaje a adresní údaje
Takové údaje jsou nutné pro uzavření a plnění smlouvy. Jedná se zejména o:
·      akademický titul
·      jméno a příjmení
·      obchodní firmu
·      rodné číslo (v případě, že z jakýchkoli důvodů nebylo rodné číslo přiděleno, pak datum narození)
·      IČO, DIČ
·      adresa trvalého pobytu
·      adresa sídla nebo místa podnikání
·      fakturační adresa
·      bankovní spojení
·      podpis
 
2. Kontaktní údaje
·      kontaktní telefonní číslo
·      kontaktní e-mail
 
3. Ostatní údaje generované v souvislosti s poskytováním služeb
·      identifikace prodávané či pronajímané nemovitosti
 
4. Údaje z komunikace mezi Správcem a subjektem údajů
Tyto údaje vznikají při komunikaci související s poskytováním služeb mezi Správcem a subjektem údajů. Jedná se o zápisy osobní komunikace, písemné a elektronické, se subjektem údajů.
 
5. Údaje zpracované na základě souhlasu
Zpracování těchto údajů není nezbytně nutné k plnění smlouvy nebo zákonných povinností či ochranu oprávněných zájmů Správce, ale jejich zpracování umožní Správci zlepšovat služby, zaměřit se na to, co zákazníky opravdu zajímá, a případně zákazníky a jiné subjekty údajů informovat o nabídkách, které jsou pro ně vhodné. Tyto údaje jsou zpracovány jen v případě udělení souhlasu a mohou být zpracovány po dobu platnosti tohoto souhlasu. Jedná se zejména o:
·      údaje získané marketingovými průzkumy (jsou zpracovány u zákazníků služeb Správce na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely),
·      údaje o využívání služeb a typovém chování při využívání služeb (jsou zpracovány u zákazníků služeb Správce na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely),
·      kontaktní údaje v případě, že se nejedná o zákazníka Správce (jsou zpracovány na základě souhlasu s marketingovým oslovením),
·      záznamy o chování na internetových stránkách spravovaných Správcem získané z cookies v případě povolení cookies ve webovém prohlížeči (jsou zpracovány pro vylepšení provozu internetových stránek provozovaných Správcem, internetovou reklamu a v případě souhlasu se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely jsou tyto údaje zpracovány společně s ostatními osobními údaji pro tento účel),
·      zvukově-obrazové či obrazové záznamy z akcí pořádaných Správcem ((jsou zpracovány u zákazníků služeb Správce na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely).
 
B. Účely, právní důvody a doby zpracování osobních údajů
Rozsah zpracovávaných údajů závisí na účelu zpracování. Pro některé účely je možné zpracovávat údaje přímo na základě smlouvy, oprávněného zájmu Správce nebo na základě zákona (bez souhlasu), pro jiné pouze na základě souhlasu.
 
1. Zpracovávání z důvodu plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a z důvodu oprávněných zájmů Správce
Poskytnutí osobních údajů nutných pro plnění smlouvy, plnění zákonných povinností Správce a ochranu oprávněných zájmů Správce je povinné. Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné služby poskytovat. Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely nepotřebuje Správce souhlas. Zpracování z důvodu plnění smlouvy a plnění zákonných povinností nelze odmítnout.
Jedná se zejména o tyto základní dílčí účely:
·      prodej a pronájem nemovitých věcí (plnění smlouvy)
·      prodej produktů a služeb (plnění smlouvy)
·      poradenská činnost (plnění smlouvy)
·      prodej movitých věcí (plnění smlouvy)
·      plnění zákonných daňových povinností (plnění zákonných povinností)
·      účely stanovené zvláštními zákony pro potřeby trestního řízení a pro naplnění povinnosti součinnosti s Policií České republiky a dalšími státními orgány (plnění zákonných povinností)
·      vymáhání pohledávek za zákazníkem a ostatní zákaznické spory (oprávněný zájem Správce)
·      procesy spojené s identifikací zákazníka (plnění smlouvy)
·      zajištění důkazů pro případ nutnosti obhajoby práv Správce (oprávněný zájem Správce)
·      evidence dlužníků (oprávněný zájem Správce)
Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány. Základní lhůty pro zpracování osobních údajů jsou k dispozici níže.
U zákazníků Správce, je Správce oprávněn v případě, že mají splněny veškeré své závazky vůči němu, zpracovávat v zákaznické databázi jejich základní osobní, identifikační, kontaktní údaje, údaje o službách či produktech a údaje z jejich komunikace se Správcem po dobu 4 let ode dne ukončení poslední smlouvy se Správcem.
V případě jednání mezi Správcem a potenciálním zákazníkem o uzavření smlouvy, které nebylo završeno uzavřením smlouvy, je Správce oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje po dobu 3 měsíců od příslušného jednání.
Faktury vystavené Správcem jsou v souladu s § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty archivována po dobu 10 let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení faktur jsou po dobu 10 let ode dne ukončení smlouvy archivovány i příslušné smlouvy.
Na základě plnění smlouvy zpracovává Správce také osobní údaje svých obchodních partnerů. Tyto údaje jsou zpracovávány pouze v nezbytně nutném rozsahu a po dobu trvání obchodního vztahu. Obchodní partneři jsou smluvně zavázáni k mlčenlivosti ve vztahu k osobním údajů jiných subjektů údajů, se kterými přijdou při obchodním vztahu do styku, a to i po skončení obchodního vztahu.
O obchodních partnerech jako fyzických osobách jsou zpracovávány tyto osobní údaje:
·      Jméno a příjmení
·      Bydliště a adresa trvalého pobytu
·      Rodné číslo
·      Telefonní číslo
·      Číslo bankovního účtu
 
2. Zpracovávání údajů zákazníků Správce se souhlasem pro obchodní účely
U zákazníka Správce s jeho souhlasem zpracovává Správce osobní údaje pro obchodní účely.
Se souhlasem pro obchodní účely zpracovává Správce osobní údaje zákazníka primárně pro vytvoření vhodné nabídky služeb či produktů Správce nebo třetích stran a v souvislosti s oslovením zákazníka, a to telefonicky, písemně, prostřednictvím veškerých prostředků internetové reklamy a formou elektronické komunikace prostřednictvím kontaktních údajů nebo čísel služby. Tyto činnosti jsou nezbytně nutné pro oslovení zákazníků s vhodnými marketingovými nabídkami.
Poskytnutí souhlasu k obchodním účelům je dobrovolné a zákazník jej může kdykoli odvolat. Tento souhlas zůstává v platnosti po dobu smluvního vztahu mezi subjektem údajů a Správcem a následující 4 roky poté nebo do doby, dokud jej zákazník neodvolá. Pro obchodní účely mohou být na základě souhlasu zpracovány veškeré kategorie údajů uvedené v sekci A tohoto dokumentu (s výjimkou podpisu), a to po dobu, po kterou je Správce oprávněn tyto údaje evidovat pro účely poskytování služeb, plnění zákonných a smluvních povinností a ochranu svých oprávněných zájmů, nejdéle však do odvolání souhlasu či do uplynutí doby 4 let ode dne ukončení smlouvy se Správcem, pokud zákazník souhlas dříve neodvolá. Pokud subjekt údajů svůj souhlas odvolá, není tím dotčeno zpracování jeho osobních údajů ze strany Správce pro jiné účely a na základě jiných právních titulů, v souladu s těmito zásadami zpracování osobních údajů.
 
3. Zpracovávání údajů subjektů údajů, které udělily souhlas s marketingovým oslovením prostřednictvím elektronického kontaktu
U subjektů, které udělily souhlas s marketingovým oslovením prostřednictvím elektronického kontaktu, zpracovává Správce s jejich souhlasem po dobu uvedenou v souhlasu kontakty, které jí subjekt dá k dispozici pro účely marketingového oslovení s nabídkou služeb Správce. Pokud je tento souhlas udělen prostřednictvím internetových stránek provozovaných Správcem, jsou společně s těmito kontakty zpracovány i údaje z cookies Správce, které jsou umístěny na internetových stránkách, na kterých byl tento souhlas udělen, a to jen v případě, že má subjekt cookies ve webovém prohlížeči povoleny.
 
4. Zpracovávání cookies z internetových stránek provozovaných Správcem
V případě, že má subjekt ve svém webovém prohlížeči povoleny cookies, zpracovává o něm Správce záznamy chování z cookies umístěných na internetových stránkách provozovaných Správcem, a to pro účely zajištění lepšího provozu internetových stráneka pro účely internetové reklamy Správce.
 
C. Kategorie příjemců osobních údajů
Správce při plnění svých závazků a povinností ze smluv využívá odborné a specializované služby jiných subjektů. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané od Správce, mají postavení zpracovatelů osobních údajů a zpracovávají osobní údaje pouze v rámci pokynů od Správce a nesmí je využít jinak. Jde zejména o vymáhání dlužných pohledávek, činnost znalců, advokátů, auditorů, správu IT systémů, internetovou reklamu nebo obchodní zastoupení. Každý takový subjekt je pečlivě vybrán a s každým je uzavřena smlouva o zpracování osobních údajů, ve které má zpracovatel stanoveny přísné povinnosti k ochraně a zabezpečení osobních údajů. Seznam zpracovatelů je dostupný:
·           Poskytovatel emailových služeb: SmartSelling a.s., IČO 29210372, se sídlem Netroufalky 797/5, Bohunice, 625 00 Brno, spisová značka B 7559 vedená u Krajského soudu v Brně.
·           Poskytovatel daňových služeb: KODAP Jihlava, s.r.o., IČO 01868594, se sídlem 17. listopadu 2107/11, 586 01 Jihlava, spisová značka      C 79649 vedená u Krajského soudu v Brně.
·           Poskytovatel fakturačních služeb: Fakturoid s.r.o., IČO 04656679, se sídlem V pláni 532/7, Lhotka, 142 00 Praha 4, spisová značka C 250448 vedená u Městského soudu v Praze.
·           Poskytovatel služeb cloudového uložiště: Dropbox International Unlimited Company, se sídlem One Park Place, Floor 5 Upper Hatch Street, Dublin 2, Irsko, company number 521657.
·           Poskytovatelé právního a jiného poradenství v nezbytném rozsahu.
Zpracovateli jsou společnosti a fyzické osoby podnikající se sídlem jak na území České republiky, tak se sídlem v členském státě Evropské unie nebo tzv. státech bezpečných. K předání a zpracování osobních údajů v zemích mimo území Evropské unie, dochází vždy v souladu s platnou legislativou.
Správce v rámci plnění svých zákonných povinností předává osobní údaje správním orgánům a úřadům stanoveným platnou legislativou.
 
D. Způsob zpracování osobních údajů
Správce zpracovává osobní údaje ručně i automatizovaně. Správce vede evidenci veškerých činností, a to jak ručních, tak automatizovaných, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů.
 
E. Obchodní sdělení
Pro obchodní sdělení Správce nebo třetích stran užívá Správce zkratku OS nebo jiné vhodné označení, ze kterého je zřejmé, že uvedené sdělení je obchodním sdělením ve smyslu platných právních předpisů. Z obchodních sdělení zaslaných Správcem je vždy zřejmé, že Správce je jejich odesílatelem. Obchodní sdělení můžeme zasílat na buď na kontakty zákazníků Správce na základě oprávněného zájmu, a to jen do doby, než vysloví zákazníci nesouhlas, nebo na základě výslovného souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely. V zaslaných obchodních sděleních je rovněž kontakt pro odmítnutí zasílání těchto sdělení.
 
F. Informace o právech subjektů údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů
Dle nařízení má subjekt údajů v případě, že je pro Správce identifikovatelnou fyzickou osobou a prokáže Správce svoji totožnost, následující práva.
 
1. Právo na přístup k osobním údajům
Dle čl. 15 GDPR má subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje jednak právo získat od Správce:
·      potvrzení, zda zpracovává osobní údaje,
·      informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od Správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,
·      skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU, v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii osobních údajů.
V případě opakované žádosti je Správce oprávněn za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek.
Právo na potvrzení o zpracování osobních údajů a na informace je možné uplatnit písemně na adresu sídla Správce. To platí rovněž pro kopii osobních údajů za podmínky doložení oprávněnosti uvedené žádosti.
 
2. Právo na opravu nepřesných údajů
Dle čl. 16 GDPR má subjekt údajů právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm bude Správce zpracovávat. Zákazník Správce, má rovněž povinnost oznamovat změny svých osobních údajů a doložit, že k takové změně došlo.
Zároveň je povinen poskytnout Správci součinnost, bude-li zjištěno, že osobní údaje, které o něm Správce zpracovává, nejsou přesné. Opravu provede Správce bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na dané technické možnosti. Žádost o opravu osobních údajů je možné uplatnit na adrese sídla Správce za podmínky doložení oprávněnosti uvedené žádosti.
 
3. Právo na výmaz
Dle čl. 17 GDPR má subjekt údajů právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud Správce neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. Správce má nastaveny mechanismy pro zajištění automatické anonymizace či výmazu osobních údajů v případě, že již nejsou potřeba k účelu, pro nějž byly zpracovávány. Pokud se subjekt údajů domnívá, že nedošlo k výmazu jeho osobních údajů, může se obrátit písemně na adresu sídla Správce.
 
4. Právo na omezení zpracování
Dle čl. 18 GDPR má subjekt údajů do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování, a to písemně na adresu sídla Správce.
 
5. Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování
Dle čl. 19 GDPR má subjekt údajů právo na oznámení ze strany Správce v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů. Dojde-li k opravě nebo výmazu osobních údajů, bude Správce informovat jednotlivé příjemce, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Na základě žádosti subjekt údajů může Správce poskytnout informaci o těchto příjemcích.
 
6. Právo na přenositelnost osobních údajů
Dle čl. 20 GDPR má subjekt údajů právo na přenositelnost údajů, které se ho týkají a které poskytl Správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat Správce o předání těchto údajů jinému správci.
Pokud v souvislosti se smlouvou o poskytování služeb nebo na základě souhlasu poskytne Správci subjekt údajů osobní údaje a jejich zpracování se provádí automatizovaně, má právo od Správce získat takové údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Bude-li to technicky proveditelné, lze údaje předat i subjektem údajů určenému správci, bude-li řádně určena osoba jednající za příslušného správce a bude možné ji autorizovat.
V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nelze žádosti subjektu údajů vyhovět. Žádost je možné uplatnit na adrese sídla Správce po doložení oprávněnosti požadavku.
 
7. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
Dle čl. 21 GDPR má subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu Správce.
V případě, že Správce neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, Správce zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu.
Námitku je možné poslat písemně na adresu sídla Správce.
 
8. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
Souhlas se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely je možné kdykoliv odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle, a to buď telefonicky, elektronickou cestou nebo na adrese sídla Správce.
Souhlas s marketingovým oslovením udělený ke konkrétnímu elektronickému kontaktu je možné kdykoli odvolat telefonicky, elektronickou cestou nebo na adrese sídla Správce.
Zpracování údajů z cookies je možné zamezit nastavením webového prohlížeče.
 
9. Automatizované individuální rozhodování včetně profilování
Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotklo. Správce uvádí, že neprovádí automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro subjekty údajů.
 
10. Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů
Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
 
V Praze dne 5. 9. 2018